Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
0 %
0%
6 dies, 14 hrs, 36 mins, 8 s 5 dies, 4 hrs, 24 mins, 21 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 18-02-2020, 16:19:32 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard