Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
81 %
3.2%
6 dies, 3 hrs, 15 mins, 56 s 4 dies, 16 hrs, 47 mins, 58 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
18-01-2020 20:39:34GARRAF
18-01-2020 20:39:34EA3GBQ
18-01-2020 20:39:34EA3HVF
18-01-2020 20:39:34EB3CXQ
18-01-2020 20:39:34XLX714
18-01-2020 20:39:34EB3DGJ
18-01-2020 20:39:34EA3IAI
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-01-2020 01:42:07YSF714ALL XLX714 0
18-01-2020 01:42:06KB2OBF*****H5CAK KB2OBF 0
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-01-2020 01:42:07YSF714ALL XLX714 0
18-01-2020 01:42:06KB2OBF*****H5CAK KB2OBF 0
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 18-01-2020, 20:40:36 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard